Regulamin

Regulamin dla zamówień w dolinalawendy.pl

1. Sklep internetowy działa pod adresem dolinalawendy.pl i jest prowadzony przez Dolina Lawendy Mariusz Szkudlarek, Karolina Szkudlarek SC, z siedzibą w Wólka Czepowa 24, 62-650 Kłodawa, NIP 666-211-73-07, REGON 367725351
2. Adres e-mail, pod którym można się kontaktować ze sklepem to [email protected] , numer telefonu 501 978 011 i adres pocztowy: Wólka Czepowa 24, 62-650 Kłodawa.
3. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j.Dz. U. z 2013 poz. 1422.), a także reguluje warunki zawierania Umów sprzedaży w Sklepie internetowym.
4. Usługodawca nie bierze odpowiedzialności za przerwy w działaniu sklepu internetowego dolinalawendy.pl wynikające z przyczyn od niego niezależnych.
5. Opisy Towarów stanowią przedmiot praw autorskich właściciela sklepu i podlegają ochronie prawnej, stąd też zakazane jest ich kopiowanie.
6. Reklamacje na świadczone przez Usługodawcę usługi, niezwiązane z umową sprzedaży można składać drogą elektroniczną na adres [email protected]. Do złożonej reklamacji Usługodawca odniesie się w ciągu 14 dni, wysyłając odpowiedź na adres e-mail Usługobiorcy wskazany w treści reklamacji.
7. Oferta zamieszczona w sklepie internetowym dolinalawendy.pl nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Złożenie zamówienia przez Klienta, nie oznacza natychmiastowego zawarcia umowy. Klient wypełniając formularz zamówienia składa ofertę kupna określonego towaru. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
ZAMÓWIENIA
1. Sklep internetowy dolinalawendy.pl prowadzi sprzedaż na terenie Polski.
2. Umowy sprzedaży pomiędzy sklepem a Klientem zawierane są w języku polskim.
3. Klienci zagraniczni chcący skorzystać z oferty sklepu internetowego dolinalawendy .pl mogą kontaktować się z obsługą sklepu na podane w Regulaminie dane kontaktowe.
4. Zamówienia w sklepie internetowym można składać 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę na stronie dolinalawendy.pl.
5. Czas realizacji zamówienia wynosi średnio 72 godziny.
6. Sprzedawca ma prawo dokonać zmiany cen towarów w dowolnym czasie.
7. Zamówienie jest realizowane według cen obowiązujących w momencie składania zamówienia.
8. Ceny każdego towaru są cenami brutto.
9. Ceny promocyjne obowiązują do czasu wycofania towaru z promocji albo do wyczerpania ich zapasów. Decyzję o wycofaniu towaru z promocji Sprzedawca podaje na stronie sklepu internetowego. O wyczerpaniu zapasów towarów promocyjnych Sprzedawca zawiadamia Klienta, który złożył na nie zamówienie. Klient może kupić towar w regularnej cenie lub zrezygnować z zamówienia. O swojej decyzji zobowiązany jest poinformować niezwłocznie Sprzedawcę – mailowo lub telefonicznie.
10. Zamówienie można składać po rejestracji w sklepie internetowym dolinalawendy.pl za pośrednictwem konta Klienta lub bez rejestracji przy użyciu formularza zamówienia zamieszczonego na stronie sklepu.
11. W zamówieniu Klient podaje swoje imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu kontaktowego i adres dostawy zamówionego towaru.
12. W zamówieniu należy podać poprawne dane kontaktowe. Nieprawidłowe dane kontaktowe spowodują opóźnienie realizacji zamówienia, a nawet jego niezrealizowanie.
13. Do każdego zamówienia Sprzedawca dołącza dowód zakupu w postaci paragonu. Jeżeli Klient chce mieć wystawioną fakturę vat informuje o tym Sprzedawcę podczas składania zamówienia.
14. Klient może dokonać zmiany zamówienia lub zrezygnować z zakupu do momentu wysyłania przesyłki przez Sprzedawcę o czym informuje Sprzedawcę telefonicznie lub mailowo.
15. W przypadku niedostępności towarów objętych zamówieniem, Sprzedawca zawiadomi Klienta w ciągu 5 dni o tym fakcie w wiadomości wysłanej na adres mailowy wskazany przez Klienta lub telefonicznie. Klient ma prawo zdecydować czy zamówienie ma być zrealizowane częściowo czy w całości anulowane. Sprzedawca zwróci na rachunek Klienta kwotę odpowiadającą cenie niedostępnego towaru, jeśli Klient zapłacił za zamówienie przed wysyłką. Zwrot nie dotyczy zamówień, które są dostarczane za pobraniem. W ich przypadku Sprzedawca obniży kwotę pobrania, pomniejszając ją o cenę niedostępnego produktu.

SPOSÓB WYSYŁKI I FORMY PŁATNOŚCI
1. Klient dokonuje wyboru sposobu płatności za zamówienie podczas składania zamówienia.
2. Za zamówienie możliwa jest zapłata w następujących formach:
– przelew bankowy tradycyjny,
– przelew online,
– PayPal,
– płatność za pobraniem.
3. Sposób dostawy przesyłki wybierany jest przez Klienta podczas składania zamówienia.
4. Możliwa jest wysyłka przesyłki w następujących formach:
- dostawa do wybranego Paczkomatu In Post,
– dostawa przez kuriera InPost, Fedex lub DPD.
5. Cena wysyłki jest zmienna i zależy od wagi i rozmiarów paczki. Klient jest informowany o kosztach wysyłki podczas składania zamówienia.
6. Koszty dostawy ponosi Klient.
7. Brak zapłaty kosztów zamówienia przez Klienta w ciągu 14 dni jest równoznaczne z anulowaniem zamówienia.
8. Przesyłka zostaje przygotowana i wysłana po zaksięgowaniu wpłaty kosztów zamówienia i dostawy na
rachunku Sprzedawcy.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Klientowi, który jest Konsumentem w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z
2014 r. poz. 827), przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w
terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru.
2. Klient ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.
3. Klient ponosi koszty zwrotu towaru.
4. Na podstawie art. 38 ustawy o prawach konsumenta prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje
Konsumentowi, w odniesieniu do towarów, dostarczanych w zapieczętowanym opakowaniu, których opakowanie
zostało otwarte, a po jego otwarciu nie można go zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów
higienicznych.

5. Zwrot kosztów zamówienia nastąpi w ciągu 14 dni od dnia otrzymania towaru od Klienta.
6. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od
Kupującego do chwili otrzymania produktu z powrotem lub dostarczenia przez Kupującego dowodu jej odesłania.

REKLAMACJE

1. Sprzedawca zobowiązuje się do dostarczenia Klientowi towaru zgodnego z opisem znajdującym się w sklepie.
2. Sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru z umową sprzedaży, jego wady i uszkodzenia w trakcie dostawy
w zakresie określonym przez polskie prawo.
3. Składając reklamację, Klient zobowiązany jest do odesłania Towaru wraz z opisem stwierdzonych wad na adres
Dolina Lawendy SC Wólka Czepowa 24, 62-650 Kłodawa.
4. Reklamacje realizowane są w ciągu 14 dni a odpowiedź wysyłana jest na wskazany przez klienta adres
korespondencyjny lub mailowy.
5. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta, Sprzedający wymieni wadliwy produkt lub zwróci
Kupującemu należność nie później niż w ciągu 14 dni na wskazany przez Konsumenta numer rachunku
bankowego lub w inny wskazany przez Konsumenta sposób.

POLITYKA PRYWATNOŚCI I POLITYKA COOKIES

1. Administratorem danych osobowych Klientów jest Dolina Lawendy Mariusz Szkudlarek, Karolina Szkudlarek SC,
z siedzibą w Wólka Czepowa 24, 62-650 Kłodawa, NIP 666-211-73-07, REGON 367725351. Klient ma prawo
poprawiania, uzupełniania, uaktualnienia, sprostowania oraz żądania usunięcia swoich danych osobowych. Dane
osobowe Klientów są chronione przez Administratora.
1.1. Cel, zakres oraz odbiorcy danych przetwarzanych przez Administratora są wynikiem działań podejmowanych
przez Usługobiorcę lub Klienta w Sklepie Internetowym.
1.2. Administrator zbiera dane osobowe Klientów w celach:
-zawarcia i realizacji umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną,
-marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług Administratora,
– przesyłania na adres mailowy Klienta Newslettera – jedynie za zgodą Klienta,
– obsługi i załatwienia spraw, z którymi się Klient zwróci przed zawarciem umowy lub po jej zakończeniu,
– realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, w tym w przypadku ustalenia, obrony, dochodzenia
roszczeń z tytułu umowy sprzedaży.
2. Dane osobowe niezbędne do wysyłki zamówienia, w sposób zgodny z dyspozycją Klienta, są przekazywane
podmiotom trzecim, działającym na podstawie umów o powierzeniu danych osobowych zawartych z
Administratorem, tj.:
– DPD Polska sp. z o.o., ul. Mineralna 15, 02-274 Warszawa, NIP: 5260204110 w przypadku wyboru wysyłki kurierem DPD. Dane, jakie przekazujemy to: Imię, nazwisko, ulica i nr domu/mieszkania, kod pocztowy i miejscowość, nr telefonu i adres e-mail.
– InPost S.A.,ul. Wielicka 28 BUSINESS PARK Budynek B, 30-552 Kraków,NIP: 6793087624 w przypadku wyboru wysyłki kurierem INPOST. Dane, jakie przekazujemy to: Imię, nazwisko, ulica i nr domu/mieszkania, kod pocztowy i
miejscowość, nr telefonu i adres e-mail.
– InPost S.A.,ul. Wielicka 28 BUSINESS PARK Budynek B, 30-552 Kraków,NIP: 6793087624 w przypadku wyboru wysyłki do Paczkomatu. Dane,jakie przekazujemy to: adres e-mail i numer telefonu.

– Fedex Expres Polska Sp. z o. o. , ul. Krucza 16/22, 00-526 Warszawa, NIP 5261005306. Dane jakie przekazujemy to: imię, nazwisko, ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, numer telefonu, adres e-mail.
3. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym.
4. Administrator może udostępniać zebrane dane osobowe Klientów podmiotom obsługującym systemy teleinformatyczne Administratora lub udostępniającym Administratorowi narzędzia teleinformatyczne, w tym platformy informatyczne lub miejsca na serwerach lub stronach internetowych.
5. Administrator może udostępniać dane osobowe Klientów podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze) – w celu dokonania zwrotów lub w celu zapewnienia działania usługi polecenia zapłaty.
6. Administrator udostępnia dane osobowe Klientów, na których życzenie zostały wydane faktury, podmiotom, którym powierzył na podstawie umowy czynności księgowe. Przekazanie danych oparte jest na umowie powierzenia przetwarzania danych osobowych.
7. Dla celów związanych z realizacją umowy sprzedaży zbierane są następujące dane osobowe:
– imię i nazwisko/nazwa firmy,
– adres korespondencyjny,
– numer telefonu,
– adres e-mail.
8. Rejestracja w sklepie internetowym dolinalawendy.pl jest dobrowolna.
9. Dane osobowe podane podczas rejestracji na stronie sklepu www.dolinalawndy.pl będą przechowywane nanpotrzeby realizacji ciążących na Administratorze obowiązków do momentu cofnięcia zgody na ich przetwarzaniemprzez Klienta.
10. Klient ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Klienta narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochroniemdanych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
11. Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w celu zawarcia i realizacji umowy niezbędne.
12. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną,
przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
13. Administrator zabezpiecza dane osobowe przesyłane drogą elektroniczną przed nieuprawnionym dostępem.
Dostęp do Konta uzyskuje się po podaniu indywidualnego loginu i hasła.
14. Sklep internetowy dolinalawendy.pl wykorzystuje pliki cookies.
15. Pliki cookies to dane informatyczne zapisywane na urządzeniu końcowym Klientów, które wykorzystywane są do korzystania ze sklepu internetowego. Nie zawierają one danych osobowych Klientów.
16. W większości przypadków przeglądarki internetowe pozwalają na automatyczne zapisywanie plików cookies na
urządzeniu końcowym Klienta. Klienci mają jednak możliwość zmiany ustawień przeglądarki w ten sposób, że będzie ona blokować automatyczną obsługę plików cookies lub informować każdorazowo o zainstalowaniu pliku cookies. W ustawieniach przeglądarki internetowej znajdują się szczegółowe informacje na ten temat.
17. Stosowane przez sklep internetowy dolinalawendy.pl pliki cookies nie powodują zmian w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Klienta, jak i w oprogramowaniu zainstalowanym na tym urządzeniu.

PŁATNOŚCI I WYSYŁKA

1. Płatności:
• przelew tradycyjny – dane do przelewu otrzymasz po finalizacji zakupu na wskazany przez Ciebie adres e-mail w potwierdzeniu zamówienia,
• szybki przelew przez Przelewy24,
• płatność za pośrednictwem PAYPAL,
• płatność przy odbiorze – możliwa w przypadku wybrania kuriera za pobraniem lub paczkomatu za pobraniem.
2. Czas przygotowania paczki: 1-3 dni.
3. Dolina Lawendy wysyła miody także do innych europejskich krajów. Koszty wysyłki za granicę uwarunkowane są tym, do jakiego kraju wysyłamy towar oraz od wagi i wielkości paczki.
Metody płatności dla zamówień zagranicznych:
• przelew w EUR lub PLN,
• PAYPAL,
• płatność kartą przez system PAYPAL.

...

Chcesz być na bieżąco z ofertą oraz nowościami w naszym sklepie?

ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

copyright ⓒ Dolina Lawendy 2021    |    Pozycjonowanie i tworzenie stron ACTIVATE.pl

Moje konto

Katalog

Ta strona wykorzystuje pliki cookie zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Pliki te wykorzystywane są do gromadzenia statystyk odwiedzin naszej witryny. Kliknij tutaj aby przeczytać więcej.